Salg og leveringsbetingelser

1. Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2. Tilbudet er betinget af, at:
Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet
Arbejdet kan udføres i én samlet leverance som angivet i tilbuddet
Det af bestilleren fremsendte materiale er i overensstemmelse med tilbuddets beskrivelse heraf Materialet der skal bruges til tryk skal være leverandøren i hænde på det aftalte tidspunkt. Hvis ikke forbeholdes der ret til at fakturere indgået overarbejde. Alternativt ændrer tidspunktet for trykstart

1.3. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget skriftligt af leverandøren. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

1.4. Der tages forbehold for mellemsalg og regnefejl.

2. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms og levering.

2.2.1. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.2. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- og ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændring før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

Teknisk support I forbindelse med overførsel, ændring eller sletning af fil materiale

2.4.1.Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

2.4.2.Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4.3.Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj, efter levering har fundet sted.

3. Levering

3.1. Levering finder sted på det med bestilleren aftalte tidspunkt og sted, med mindre levering er udelukket på grund af forhold, der skyldes bestillerens handling eller undladelse samt på grund af de i pkt. (8.1) nævnte omstændigheder. Ved disse forsinkelser har leverandøren efter eget valg ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3.2. Hvis en begivenhed som beskrevet i pkt. (3.1.) bevirker, at opfyldelse af leverandørens forpligtelse til levering fordyres, er leverandøren dog forpligtet til at opfylde forpligtelsen til levering, såfremt bestilleren på opfordring erklærer at ville betale hele den af leverandøren beregnede merpris.

3.3. Såfremt der ikke er aftalt noget leveringstidspunkt, bestemmer leverandøren dette.

3.4. Leveringssted er leverandørens forretningsadresse, med mindre andet er aftalt. Ved levering på et angivet sted uden for leverandørens forretningsadresse sker al forsendelse for bestillerens regning og risiko.

4. Betaling

4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 30 dage efter fakturadato.

4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.

4.3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1. Ophavsretten til de af leverandøren udarbejdede skitser, koncepter, forarbejder, originalmateriale, kreative oplæg m.v. tilkommer leverandøren og må ikke uden dennes godkendelse overlades til tredjemand. Leverandørens ophavsret reguleres i henhold til ophavsretsloven.

5.2.Ejendomsretten til de af leverandøren fremstillede forarbejder, mellemprodukter/ mellemmaterialer, værktøjer, materialer m.v. og det i pkt. (5.1) anførte til brug for leverancen tilkommer leverandøren. Dette gælder også, hvor det således fremstillede er særskilt faktureret
over for bestilleren.

5.3. De i pkt. (5.2.) omhandlede effekter m.v. må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

6. Forsinkelse

6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. (3.1.) følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han senest samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler

7.1.Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.

7.1.1.Leverandøren kan med rimeligt varsel anmode bestilleren om at deltage i trykstart, hvorefter bestilleren er forpligtet til at deltage i trykstart med henblik på endelig godkendelse af leverancen efter trykning og som færdiggjort produkt.

7.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. Såfremt korrektur sker ved udveksling af digitale informationer, er det de hos leverandøren beroende informationer, der skal lægges til grund som den originale og gældende prøve/specifikation.

7.3. Leverandøren har ret til at præstere en mer- eller mindrelevering på indtil på en nærmer aftalt procentsats, såfremt en evt. distributør måtte forlange det.

7.4.Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks og inden 7 kalenderdage at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe
en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.4.1.Er der tale om en leverance, der skal fremsendes til videreforarbejdning hos bestiller eller en af bestiller valgt leverandør, er det bestillers pligt at besigtige leverancen inden afsendelse sker fra leverandøren, ligesom bestiller inden afsendelse fra leverandøren skal foretage reklamation. I modsat fald mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende.

7.5.Såfremt bestilleren selv ønsker at tilvejebringer papir eller andet til leverancen, skal dette produkt på forhånd godkendes af leverandøren.

7.6.Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. Ligeledes hæfter leverandøren ikke for mangler ved det færdige produkt, der kan henføres til bestillers papirvalg eller andet ved leverancen.

7.7. Har bestiller taget leverancen helt eller delvist i anvendelse på reklamationstidspunktet, er bestiller afskåret fra at hæve. Bestiller kan således i sådanne tilfælde alene opnå en aftalt eller ved domstolsprøvelse fastsat dekort.

7.8. Såfremt bestiller berettiget hæver købet, vil erstatning eller omtrykning af leverancen være betinget af, at den eller de leverancer, der måtte være fejlbehæftede, tilbageleveres til leverandøren.

8. Ansvar

8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af
arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til en benyttet underleverandørs forsinkelse eller manglende
udførelse er en af de i pkt.

8.1. nævnte omstændigheder eller ophør af underleverandørens virksomhed.

8.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter leverandøren ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand.

8.4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikkeerhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor, herunder også for afholdte såvel som idømte sagsomkostninger. Leverandørens ansvar efter nærværende bestemmelse kan aldrig være mere vidtgående end ansvaret fastsat i den til enhver tid gældende produktansvarslov.

8.5.Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar
overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, er bestilleren forpligtet til at holde leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

8.5.1. Leverandøren påtager sig ikke at kontrollere, hvorvidt bestilleren har hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billede, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet til tredjemands rettigheder. Leverandøren påtager sig ligeledes ikke noget ansvar for eventuel overtrædelse af gældende lovgivning i relation til førnævnte forhold.

8.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført, jf. pkt. (2.4.3) Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren er berettiget til for egen regning at forsikre nævnte ejendom/ genstande imod skade og undergang.

9. Underleverandører

9.1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

9.2. Såfremt leverandøren vælger at benytte en eller flere underleverandører, berettiger disse underleverandørers forsinkelse leverandøren til en tilsvarende forlængelse af fristen for levering til bestilleren. Såfremt en leverance fra en valgt underleverandør er behæftet med mangler, er leverandøren berettiget til en forlængelse af fristen for levering til bestilleren svarende til det tidsrum, der medgår til underleverandørens præstation af mangelfri ydelse.

9.3. Leverandøren er forpligtet til, straks efter konstateringen af, at en forsinkelse m.v. som beskrevet i pkt. (9.2.) foreligger, at informere bestilleren herom samt om tidsfristforlængelsens anslåede omfang.

9.4. De i (9.2.) beskrevne tidsfristforlængelser berettiger ikke bestilleren til at gøre nogen form for misligholdelsesbeføjelser gældende.

10. Periodiske skrifter

10.1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/løbende kontraktforhold ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14-dages skrifter.

11. Lovgivning

11.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

12. Tvistløsning

12.1. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

12.1.1. Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling parterne i mellem.

12.1.2. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling, skal konflikten søges løst ved mediation.

12.1.3. Hvis ikke parterne inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Mediatoradvokater, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at bringe en mediator i forslag.

12.1.4. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale for mediation fastsat af Mediatoradvokater, foreningens etiske regler og reglerne om god advokatskik.

12.1.5. Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden otte uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Dansk Voldgiftsinstituts til enhver tid gældende regler.

Ikast, den 02.01.2007
Salgs- og leveringsbetingelser

Kontakt os​

Vi vil altid gerne hjælpe, råde og vejlede vores kunder godt på vej.